سیستم مدیریت وظایف در نرم افزار جیرا ( jira )

نیاز به مدیریت وظایف نیازی انکار ناپذیر در هر سازمان و کسب و کاری است همواره تعریف و تدوین و مدیریت وظایف از مهم ترین اهداف سازمانی بوده است. مدیران به دنیال سیستمی هستند که بتوانند وظایف کارکنان را به طور کامل کنترل کنند. سیستمی انعطاف پذیری که قابلیت ایجاد ، ویرایش ، مدیریت وظایف در سطوح مختلف را فراهم کند. پیگری وظایف محوله به کارکنان همواره از امور مهم در مدیریت سازمان است یک سیستم مدیریت وظایف باید ابزار لازم را برای کنترل و ارزیابی انجام و پیشرفت وظایف در اختیار کاربران قرار دهد. نرم افزار جیرا ( jira ) با ویژگی های منحصر به فرد خود تمامی ابزار لازم را برای مدیریت کامل وظایف در اختیار کاربر سیستم قرار می دهد.

در ذیل به بخشی از این قابلیت ها اشاره می کنیم :
• تعریف انواع وظایف بر اساس نیاز سازمان
• شکست وظایف به بخش های کوچکتر
• تخصیص وظایف به افراد مورد نظر
• کنترل کامل کاربران
• کنترل دسترسی کاربران در بخش تعریف ، ویرایش و تعیین مسئول وظایف
• ایجاد قوانینی برای  اجرای هر مرحله از وظایف و کنترل صحت انجام وظایف
• تهیه گزارش در هر مرحله از انجام وظایف
• ایجاد نظرات توسط کاربران در مورد هریک از وظایف و تعیین نکاتی برای بهبود کار و ارجاع دادن کاربر مربويه به آن
• امکان رای دادن روی وظایف
• طراحی گردش کار و به جریان انداختن وظایف تحت گردش کار دلخواه
• برآورد زمانی انجام وظایف
همه این قابلیت ها و بسیاری قابلیت های دیگر نرم افزار جیرا  ( jira ) را به ابزاری قدرتمند درمدیریت وظایف مبدل می کند.