مراحل workflow و وضعیت issue ها در نرم افزار جیرا ( jira )

Workflow text with gear wheels hand drawn on graph paper background

مراحل گردش کار در نرم افزار جیرا ( jira )​

در workflow جیرا ( jira ) یک مرحله بیانگر یک حالت workflow برای یک issue است. که وضعیت فعلی issue ها را شرح می دهد. اگر به فلوچارت نگاه کنیم این مراحل به شکل مستطیل خواهند بود و نشان دهنده وضعیت فعلی issue ها در طول فرایند در نمودار خواهند بود. درست ماننند یک وظیفه که تنها می تواند در یک مرحله از فرایند کاری باشد یک issue می تواند در هر زمان تنها در یک مرحله باشد به عنوان مثال یک issue نمی تواند به طور هم زمان در هر دو مرحله open و closed قرار گیرد.

در workflow جیرا ( jira ) یک مرحله بیانگر یک حالت workflow برای یک issue است. که وضعیت فعلی issue ها را شرح می دهد. اگر به فلوچارت نگاه کنیم این مراحل به شکل مستطیل خواهند بود و نشان دهنده وضعیت فعلی issue ها در طول فرایند در نمودار خواهند بود. درست ماننند یک وظیفه که تنها می تواند در یک مرحله از فرایند کاری باشد یک issue می تواند در هر زمان تنها در یک مرحله باشد به عنوان مثال یک issue نمی تواند به طور هم زمان در هر دو مرحله open و closed قرار گیرد.

مراحل و وضعیت issue ها رابطه ای یک به یک با هم دارند این به این معنی است که شما می توانید تعداد زیادی از مراحل workflow را به عنوان وضعیت issue ها داشته باشید. در واقع اگر تمام وضعیت های issue ها در workflow به کارگرفته شده طرح ریزی شده باشد جیرا ( jira ) این موضوع را با یک پیام در پایین صفحه به شما اطلاع خواهد داد.